Zawody SUM Wars 2015

 

JM Rektor SUM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III Zawodach Symulacyjnych „SUM WARS 2015”, które odbędą się dn. 16 marca 2015 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM. Wzorem lat poprzednich będą one polegać na rywalizacji między zespołami studentów w symulowanych scenariuszach klinicznych z użyciem nowoczesnych symulatorów medycznych. Drużyna, która zajmie I miejsce będzie reprezentowała Uczelnię w Ogólnopolskich Grach Symulacyjnych.

 

REGULAMIN ZAWODÓW SYMULACYJNYCH „SUM WARS” 2015

Szczegółowy regulamin Zawodów stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 z dnia 13.02.2015 r. Rektora SUM (zamieszczony w dalszej części).

Ważne terminy:

 • zgłoszenia do Zawodów – do 04.03.2015r.
 • eliminacje do Zawodów – 06.03.2015r. od godz. 14.00
 • finał Zawodów                – 16.03.2015r. od godz. 11.30

Miejsce eliminacji i finału: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, Katowice – Ligota, ul. Medyków 8b.

Zgłoszenia do Zawodów należy wysyłać na adres: thalat@sum.edu.pl  do dnia 04.03.2015r. W zgłoszeniu należy podać szczegółowe dane uczestników, zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem:

Imię i nazwisko

Wydział

Rok studiów

e-mail

Telefon

Kierownik zespołu:
Członek zespołu:
Członek zespołu:
Członek zespołu:

 

Eliminacje w dniu 06.03.2015r.

W przypadku zgłoszenia się do Zawodów, więcej niż trzech zespołów przeprowadzone zostaną eliminacje, które polegać będą na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy ogólnomedycznej oraz wykonaniu wybranych zadań medycznych. Do Zawodów zostaną zakwalifikowane trzy najlepsze zespoły. Czas trwania eliminacji uzależniony jest od liczby zespołów, które zgłoszą się do rywalizacji.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z organizacją „SUM WARS” 2015 :

Jadwiga Chynał

tel.: 32 208 88 84 lub 502 128 776

 

Regulamin zawodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2015

z dnia 13.02.2015 r.

Rektora SUM

REGULAMIN ZAWODÓW SYMULACYJNYCH „SUM WARS”

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 1. Organizatorem Zawodów Symulacyjnych „SUM WARS” jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą w Katowicach (SUM)  ul. Poniatowskiego 15, zwanym w dalszej części Organizatorem.
 2. Zawody Symulacyjne SUM WARS, zwane dalej Zawodami odbywać się będą corocznie w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, przy ul. Medyków 8B
  w Katowicach-Ligocie.
 3. Warunkiem udziału w Zawodach jest dokonanie zgłoszenia w określonym terminie. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska członków zespołu, wydział, rok i kierunek studiów oraz  e-mail i tel. kontaktowy, z zaznaczeniem osoby pełniącej funkcję  kierownika zespołu.
 4. W przypadku zgłoszenia się do Zawodów, więcej niż trzech zespołów zostaną przeprowadzone eliminacje do Zawodów, które polegać będą na rozwiązaniu testu
  z zakresu wiedzy ogólnomedycznej oraz wykonaniu wybranych zadań medycznych. Do Zawodów zostaną zakwalifikowane trzy najlepsze zespoły.
 5. Zasady przeprowadzania testu oraz zadań medycznych, o których mowa w ust. 4 zostaną przedstawione Zespołowi bezpośrednio przed ich rozpoczęciem.
 6. Zespoły zakwalifikowane do Zawodów będą miały możliwość zapoznania się ze sprzętem i środowiskiem symulacyjnym w ustalonym przez Organizatora terminie.
 7. Miejsca i terminy dokonywania zgłoszeń oraz przeprowadzania eliminacji ustalane będą corocznie przez Prorektora ds. Studiów i Studentów i podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych SUM.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 2

 1. W Zawodach mogą brać udział zakwalifikowane Zespoły, złożone z czterech studentów SUM, w tym co najmniej trzech z kierunku lekarskiego.
 2. Członkiem zespołu, o którym mowa w ust. 1, mogą być studenci IV,V i VI roku kierunku lekarskiego oraz IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego i farmacji a także II
  i III roku kierunku: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo  i położnictwo.  Wskazana jest znajomość języka angielskiego przez członków zespołów.
 3. Udział w Zawodach jest bezpłatny. Koszty dojazdu do miejsca organizacji Zawodów nie będą pokrywane przez Organizatora.
 4. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce podczas Zawodów zostaje zgłoszony
  do Ogólnopolskich Gier Symulacyjnych SimWars.

KONKURENCJE

§ 3

 1. Zawody polegać będą na wykonaniu przez uczestników różnych zadań medycznych
  w warunkach symulowanych.
 2. Program zawodów, harmonogram konkurencji medycznych oraz skład komisji sędziowskiej zostanie ogłoszony przez Organizatora podczas oficjalnego rozpoczęcia Zawodów.
 3. Konkurencje medyczne będą oceniane na podstawie obowiązujących standardów
  i aktualnej wiedzy medycznej.
 4. Treść zadań zostanie przedstawiona zespołowi bezpośrednio przed ich rozpoczęciem,
  a ewentualne wątpliwości mogą zostać wyjaśnione przez sędziego na wniosek kierownika zespołu przed rozpoczęciem konkurencji.
 5. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów.
 6. Na każdym stanowisku zespół jest oceniany przez sędziów.
 7. W trakcie konkurencji medycznej, w miejscu rozgrywania konkurencji, mogą przebywać jedynie osoby dopuszczone przez sędziego.
 8. W miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom, którzy w tym czasie nie wykonują danej konkurencji medycznej.

ZASADY OCENY

§4

 1. Zasady oceny każdej konkurencji medycznej będą podane uczestnikom przed jej rozpoczęciem.
 2. Na wykonanie konkurencji medycznej zespół ma wyznaczony czas, o którym zostanie poinformowany przed rozpoczęciem. Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie czynności, jakie należało wykonać w danym przypadku, może zakończyć konkurencję medyczną w dowolnym momencie na własne życzenie, informując o tym sędziego.
 3. Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania konkurencji medycznej.
 4. Punktacja konkurencji medycznych opierać się będzie na podstawie formularzy oceny.
  Każdy z sędziów ocenia zespół wypełniając formularz oceny z punktami. Po zakończeniu wykonywania konkurencji przez zespół, sędziowie w porozumieniu ze sobą wypełniają zbiorczy formularz oceny.
 5. Po zakończeniu wszystkich konkurencji medycznych może zostać omówione prawidłowe postępowanie założone przez twórców scenariuszy oraz  najczęściej popełniane błędy.
 6. W razie zastrzeżeń zespołu co do oceny wykonanych konkurencji medycznych, należy zgłosić ten fakt sędziom w celu wyjaśnienia sytuacji. Sprawę rozstrzyga Przewodniczący Komisji Sędziowskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

 1. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
  i majątkowe, które wystąpią w trakcie  Zawodów.
 2. Przystępując do Zawodów uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Podczas rozgrywanych konkurencji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania środków odurzających.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, poleceń organizatorów, przepisów prawnych i BHP oraz higieny osobistej i zasad kultury osobistej.
 4. Naruszenie zasad regulaminu przez członka zespołu będzie skutkowało zdyskwalifikowaniem całego zespołu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania zawodów. W związku z tym uczestnicy będą proszeni o podpisanie stosownej zgody, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów.
 7. Sprawy nie objęte powyższym Regulaminem będą rozstrzygane przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.